Vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện ( "Điều khoản sử dụng", "Điều khoản và Điều kiện") một cách cẩn thận trước khi sử dụng website http://viurl.net được điều hành bởi ViURL. Truy cập của bạn và sử dụng các dịch vụ được điều kiện trên là bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả du khách, người sử dụng và những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Khi truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ của bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản sau đó bạn có thể không truy cập vào Dịch Vụ.

TÀI KHOẢN

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đó là chính xác, đầy đủ và hiện tại ở tất cả các lần. Nếu không làm như vậy tạo thành một hành vi vi phạm các điều khoản, trong đó có thể dẫn đến chấm dứt ngay tài khoản của bạn trên dịch vụ của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập vào dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hay hành động theo mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là với dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi khi biết có bất kỳ hành vi vi phạm an ninh hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

LIÊN KẾT CÁC TRANG WEB KHÁC

Dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi 123ViURL.NET. 123ViURL.NET không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm, nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực hành của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng 123ViURL.NET không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gây ra hoặc đã được gây ra bởi hoặc liên quan đến sử dụng hoặc căn cứ vào nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ mà bạn truy cập. Nghiêm cấm các nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, khuyến khích tệ nạn xã hội, hành vi tội ác, mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và môi trường sinh thái và pháp luật Việt Nam.

CHẤM DỨT

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập vào dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý, vì bất cứ lí do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản. Tất cả các quy định của các Điều khoản mà do bản chất của họ nên sự chấm dứt sẽ chấm dứt tồn tại, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, sự từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý, vì bất cứ lí do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản. Sau khi chấm dứt, quyền của bạn để sử dụng dịch vụ này sẽ ngay lập tức chấm dứt. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của bạn, bạn chỉ có thể ngừng sử dụng Dịch vụ. Tất cả các quy định của các Điều khoản mà do bản chất của họ nên sự chấm dứt sẽ chấm dứt tồn tại, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, sự từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Những điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam, mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Thất bại của chúng tôi để thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định của các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản của Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện bởi một tòa án, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Những điều khoản tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về dịch vụ của chúng tôi, và bỏ và thay thế mọi thoả thuận trước, chúng tôi có thể có giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản bất cứ lúc nào. Nếu một phiên bản là tài liệu chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo trước khi đến bất kỳ điều khoản mới có hiệu lực. Cái gì tạo nên một sự thay đổi vật liệu sẽ được xác định theo quyết định của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về những điều khoản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@viurl.net.